დავით ტეფნაძე

დავით ტეფნაძე

დავით ტეფნაძე

ვიცე რექტორი