საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმნეტში

სწავლების ენა:

ინგლისური

პროგრამის კოდი:

1310106 საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

დეკანი და პროგრამის ხელმძღვანელი:

გიორგი ევგენიძე
ასოცირებული პროფესორი
g.evgenidze@ssu.edu.ge