საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

აკადემიური საფეხური:

მაგისტრატურა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტში

სწავლების ენა:

ქართული

დეკანი:

გიორგი ევგენიძე
ასოცირებული პროფესორი 
g.evgenidze@ssu.edu.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:

მინდია მინდიაშვილი
ასოცირებული პროფესორი 
m.mindiashvili@ssu.edu.ge