საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები

საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები

საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები

აკადემიური საფეხური:

დოქტორანტურა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

საავიაციო ინჟინერიის დოქტორი

სწავლების ენა:

ქართული

დეკანი:

ნიკა თიკანაშვილი
პროფესორი 
+995 595 04 08 08 
n.tikanashvili@ssu.edu.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:

სერგო ტეფნაძე
პროფესორი 
rector@ssu.edu.ge