საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-A)

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-A)

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-A)

აკადემიური საფეხური:

პროფესიული პროგრამა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციაში

სწავლების ენა:

ინგლისური

დეკანი:

თორნიკე ტეფნაძე
+995 596 119 919
t.tepnadze@ssu.edu.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:

გიორგი ინასარიძე
+995 599 74 20 40
g.inasaridze@ssu.edu.ge