საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (ინგლისური)

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (ინგლისური)

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (ინგლისური)

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი

სწავლების ენა:

ინგლისური

პროგრამის კოდი:

1310101 საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი:

ტატო ლაფაური
+995  599 01 50 00
t.lapauri@ssu.edu.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:

გიორგი ინასარიძე
+995 599 74 20 40
g.inasaridze@ssu.edu.ge