საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის კოდი:

1310101 საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია

დეკანი:

თორნიკე ტეფნაძე
+995 596 119 919
t.tepnadze@ssu.edu.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:

გიორგი ინასარიძე
+995 599 74 20 40
g.inasaridze@ssu.edu.ge