ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში

ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში

ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ინფორმაციული სისტემებიის ბაკალავრი

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის კოდი:

1310105 ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში

დეკანი:

ნიკა თიკანაშვილი
პროფესორი 
+995 595 04 08 08 
n.tikanashvili@ssu.edu.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:

დემურ ვეფხვაძე
პროფესორი 
+995 593 12 07 88 
d.vepkhvadze@ssu.edu.ge