საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია

საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია

საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის კოდი:

1310104 საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია

დეკანი & პროგრამის ხელმძღვანელი:

ნიკა თიკანაშვილი
პროფესორი 
+995 595 04 08 08 
n.tikanashvili@ssu.edu.ge