საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია (ინგლისურენოვანი)

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია (ინგლისურენოვანი)

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია (ინგლისურენოვანი)

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრი

სწავლების ენა:

ინგლისური

პროგრამის კოდი:

1310102 საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია

დეკანი & პროგრამის ხელმძღვანელი:

ნიკა თიკანაშვილი
პროფესორი 
+995 595 04 08 08 
n.tikanashvili@ssu.edu.ge