საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება

საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება

საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება

აკადემიური საფეხური:

ბაკალავრიატი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ბაკალავრიის აკადემიური ხარისხი მექანიკის ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის კოდი:

1310103 საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება

დეკანი:

ნიკა თიკანაშვილი
პროფესორი 
+995 595 04 08 08 
n.tikanashvili@ssu.edu.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:

ვალერი მიქაძე
ასოცირებული პროფესორი 
+995 599 25 75 58 
valeri.mikadze@ssu.edu.ge