ტრენინგ ცენტრები

ტრენინგ ცენტრები

საერთაშორისო საავიაციო ტრენინგ ცენტრი

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს საერთაშორისო საავიაციო ტრეინინგ ცენტრი. ცენტრი ახორციელებს საავიაციო პერსონალის მომზადება, გადამზადებასა და კვალიფიკაციის დადასტურებას მრავალმხრივი მიმართულებით.

ტრენინგ ცენტრს გააჩნია საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი.

ტექნიკური მომსახურების სასწავლო ცენტრი

საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო ცენტრის ფუნქციას-მაღალკვალიფიციური საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის მომზადება წარმოადგენს. ცენტრი სერტიფიცირებულია საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს (GCAA) მიერ და ახორციელებს პროგრამებს, რომლებიც შესაბამისობაშია ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) სტანდარტების მოთხოვნებთან. ტექნიკური მომსახურების სასწავლო ცენტრის სერტიფიკატით კურსდამთავრებულებს ეძლევათ შესაძლებლობა მოიპოვონ ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მოწმობა და დასაქმდნენ როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ავიაკომპანიებში.
საკონტაქტო ინფორმაცია:

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ხელმძღვანელი