საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი

საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი

საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი ახორციელებს საბაკალავრო და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

საბაკალავრო პროგრამები

პროფესიული პროგრამები