რექტორი

რექტორი

სერგო ტეფნაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი                                                                          

დავით ტეფნაძე 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის მენეჯერი:

ბექა ბუიძე

რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში

ემზარ ბარბაქაძე

რექტორის მოადგილე საფრენოსნო დარგში

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

გიორგი ცირეკიძე 

სამსახურების ხელმძღვანელები

ფინანსური სამსახურის უფროსი

ეკატერინე ჯამაჯიძე-მაჭარაშვილი

ადმინისტრაციის უფროსი                                     

გიორგი ლაბაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

გიორგი ევგენიძე