რექტორი

რექტორი

სერგო ტეფნაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი   

დავით ტეფნაძე 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის მენეჯერი:

ბექა ბუიძე

რექტორის მოადგილეები

რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში

ემზარ ბარბაქაძე

რექტორის მოადგილე საფრენოსნო დარგში

დიმიტრი ლომიძე

 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

გიორგი მუშკუდიანი 

სამსახურების ხელმძღვანელები

ფინანსური სამსახურის უფროსი

ეკატერინე ჯამაგიძე-მაჭარაშვილი

ადმინისტრაციის უფროსი                                     

გიორგი ლაბაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

მაია შერაზადიშვილი