რექტორი

რექტორი

სერგო ტეფნაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი   

დავით ტეფნაძე 

რექტორის მოადგილეები

რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში

ემზარ ბარბაქაძე

რექტორის მოადგილე საფრენოსნო დარგში

გიორგი ინასარიძე

 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

ნიკა თიკანაშვილი 

სამსახურების ხელმძღვანელები

ფინანსური სამსახურის უფროსი

ეკატერინე ჯამაგიძე-მაჭარაშვილი

ადმინისტრაციის უფროსი                                     

თორნიკე აბაზაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

მაია შერაზადიშვილი