საინჟინრო ფაკულტეტი

საინჟინრო ფაკულტეტი

საინჟინრო ფაკულტეტი ახორციელებს სადოქტორო, სამაგისტრო საბაკალავრო და პროფესიულ სასწავლო პროგრამებს ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

საბაკალავრო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამა

სადოქტორო პროგრამა

პროფესიული პროგრამები